فرم ثبت نام بدون آزمون

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

سريال شناسنامه

شماره ملي

رشته تحصيلي

رشته مورد تقاضا

شماره همراه

شماره تلفن ثابت

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پستی

كدپستی


مدارک ارسالی

اسکن كارت ملي

اسکن شناسنامه صفحه 1

اسکن شناسنامه صفحه 2

اسکن شناسنامه صفحه 3

اسکن مدرك نظام وظيفه


آدرس: مازندران ، قائم شهر، جاده كیاكلا ، كلاگرمحله ، دانشكده سما
تلفن: 01142258967
ایمیل: qaemshahr@sama-gh.com

آخرین دیدگاه ها

خبرنامه

پشتیبانی از روش های پرداخت: